Privātuma politika

VISPĀRĪGI PRINCIPI PERSONĪGO DATU APSTRĀDES SABIEDRĪBAS, KURAI AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “MERIDIAN GROUP”, INDIVIDUĀLĀM PERSONĀM

TERMINI UN DEFINĪCIJAS

 1. Personas datu piegādātājs ir jebkura persona, kas apstrādā personas datus, un / vai jebkura persona, kuras vārdā tiek apstrādāti personas dati.
  1.1. Galvenais operators ir MERIDIAN GROUP sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs: 41203005497, adrese: ul. Kuldīgas 17, Ventspils, LV 3600, Latvija.
  1.2. Pilnvarots operators – personas, kuras galvenais operators ir pilnvarojis apstrādāt personas datus. Pilnvarotais operators ir SIA “MERIDIAN GROUP” iekšējais darbinieks.
 2. “Datu subjekts” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas galvenajam operatoram ir sniegusi savus personas datus un kuras datus galvenais datu operators apstrādā saskaņā ar vispārējiem personas datu apstrādes principiem.
 3. Personas dati – dati par datu subjektu, kurus datu subjekts nosūtīja / informēja personas datu operatoram, izmantojot tīmekļa vietni, e-pastu vai tālruni. Šajos datos ietilpst vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, adrese, pases numurs, dzimšanas datums, dzimums un citi dati, kas ļauj identificēt personu.
 4. Personas datu apstrāde – jebkura darbība, kas tiek veikta ar personas datiem, ieskaitot personas datu vākšanu, reģistrēšanu, organizēšanu, glabāšanu, mainīšanu, izpaušanu, piekļuvi, apskatīšanu, ieguvi, izmantošanu, pārsūtīšanu, savstarpēju izmantošanu, apvienošanu, pārtraukšanu, dzēšanu vai iznīcināšanu vai dažas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kā darbība tiek veikta vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.
 5. “Trešā persona” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot datu subjektu, galveno operatoru, pilnvaroto operatoru vai personu, kas primārā vai pilnvarotā operatora vārdā apstrādā personas datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI

 1. Personas datu operators apstrādā personas datus vispārīgai klientu attiecību pārvaldībai, kā arī produktu un pakalpojumu nodrošināšanai, pārdošanai, reklamēšanai un administrēšanai.
 2. Personas datu operators nevar pārsūtīt, iznomāt vai pārsūtīt personas datus vai nodot tos citādā veidā trešajām personām un izmantot trešām personām (izņemot gadījumus un gadījumus, kad tas ir paredzēts šajos vispārīgajos personas datu apstrādes principos) )
 3. Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram jāievēro principi, kas noteikti Personas datu aizsardzības likumā un Vispārīgajos ES datu aizsardzības noteikumos.

LĪGUMS PAR DATU PRIEKŠMETU

 1. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, kas norādīta saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu un ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punktu.
 2. Datu subjektam ir jāpiekrīt personas datu operatoram apstrādāt savus personas datus saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi. Lai dotu piekrišanu, datu subjektam ir jāaizpilda attiecīgās izdrukātās anketas vai tiešsaistes veidlapas personas datu operatora vietnē www.meridian.lv vai jāsniedz savi dati pa e-pastu vai tālruni.
 3. Piekrišanas sniegšana ir priekšnoteikums sadarbībai ar datu subjektu, un nesaskaņota piekrišana nozīmē, ka galvenais operators nevar veikt datu subjekta pieprasītos pakalpojumus.
 4. Datu subjekts jebkurā laikā var atsaukt savu piekrišanu, paziņojot operatoram savus personas datus uz e-pasta adresi info@meridian.lv vai anulējot elektronisko pastu, kuru nosūtījis personas datu operators. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu personas datu apstrādes likumību, kas notika pirms piekrišanas atsaukšanas.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN ATBILDĪBA

 1. Personas datu operators nodrošina personas datu aizsardzību ar visa veida organizatoriskiem, fiziskiem un IT drošības pasākumiem. Personas datu operators apstiprina, ka ir veikti visi nepieciešamie pasākumi personas datu aizsardzībai, personas datu apstrāde tiek ierobežota tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.
 2. Ja datu subjekts ir piekritis personas datu apstrādei saistībā ar pieprasīto pakalpojumu, personas dati ir jāuzglabā, lai atteiktu datu subjekta piekrišanu.
 3. Personas datu operators piekļuvi personas datiem atļauj tikai tiem personas datu operatora darbiniekiem, kuriem ir tiesības apstrādāt personas datus, un tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuru dēļ tiek apstrādāti personas dati.
 1. Personas datu operators ir atbildīgs par to, lai tiktu ievērotas prasības, kas noteiktas likumā par personas datu aizsardzību un Vispārīgajos noteikumos par ES datu aizsardzību pēc to stāšanās spēkā.

DATU SUBJEKTU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

 1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus glabā personas datu operators, un saņemt papildu informāciju par viņa personas datu apstrādi.
 2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pieteikumus par viņa personas datu apstrādi, tostarp pieprasīt pārtraukt viņa personas datu apstrādi vai izpaušanu vai piekļuves pārtraukšanu personas datiem un / vai savākto datu noņemšanu, labošanu vai bloķēšanu, ja šīs tiesības atbilst standartiem Likums par personu datu aizsardzību vai jebkurš cits likums.
 3. Ja datu subjekts atklāj, ka Personas datu operators, apstrādājot personas datus, ir pārkāpis viņa tiesības, vai datu subjekts pieprasa savu datu dzēšanu, datu subjektam ir tiesības iesniegt personas datu operatoram pieprasījumu pārtraukt vai novērst pārkāpumu, izmantojot e-pastu info@meridian.lv . Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar Valsts datu inspekciju vai tiesu, lai aizsargātu savas tiesības.