Pasūtījuma noteikumi

Firma – SIA “MERIDIAN GROUP”, kurš reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā  1994. gada 29. septembrī, reģistrācijas numurs 120300549.

Klients – fiziska vai juridiska persona, kas veikusi pasūtījumu mājas lapā meridian.lv

Students – pakalpojuma saņēmējs pēc dotā pasūtījuma

Mācību centrs – mācību iestāde, kuru klients izvēlējās pasūtījumā

Avansa maksājums – summa, kuru klients apmaksā pēc pasūtījuma veikšanas meridian.lv mājas lapa saskaņā ar Firmas nosūtīto rēķinu, un kura ietilpst kopējā mācību apmaksas summā un tiek uzskatīta par  priekšapmaksu, uz kuras pamata notiek apmācības programmas rezervācija mācību iestādē. 

1. Pasūtījuma priekšmets.

1.1 Klients pasūta, bet Firma uzņemas saistības nodrošināt Klientu ar apmācības programmu  saskaņā ar veikto pasūtījumu.

1.2  Firma garantē, ka Mācību centrs ir savā atrašanās valstī oficiāli reģistrēta mācību iestāde ar tiesībām veikt ārvalstu studentu apmācību.  

2. Firmas tiesības un pienākumi :

Firma apņemas:

2.1. Apstiprināt pasūtījumu 48 stundu laikā (darba dienās), pēc avansa maksājuma (20% no kopējās pasūtītās programmas summas) saņemšanas Firmas kontā.

2.1.1. gadījumā, ja Firma nespēj apmierināt  Klienta pieprasījumu periodos, kad novērojams paaugstināts pieprasījums (vasara, Lieldienu brīvlaiks, Ziemassvētku brīvlaiks), vai arī sakarā ar citiem no Firmas neatkarīgiem apstākļiem, Firma apņemas paziņot par to Klientam un piedāvāt  Klientam izraudzītās programmas aizvietošanu ar citu tāda paša vai augstāka līmeņa apmācību programmu, nemainot kopējo izmaksu apjomu vai pilnā apjomā atmaksāt  Klientam viņa iemaksāto avansu.

2.2. Līdz Klienta/Studenta aizbraukšanai uz mācībām iesniegt viņam rakstveida apstiprinājumu par to, ka  Klients ir ieskaitīts apmācības programmas apguvēju sarakstā, kā arī rakstveida informāciju par apmešanās vietu apmācības programmas laikā (skola, ģimene, viesnīca utt.), ieskaitot adresi, tālruņa numuru utt. 

2.3. Veikt visus pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk noregulētu iespējamās pretenzijas un domstarpības starp Klientu/Studentu un mācību centru.

2.4. Firma nenes atbildību par robežsardzes dienesta, muitas un imigrācijas dienesta rīcību attiecībā pret Klientu/Studentu, kā arī par attiecīgo dienestu atteikumu izsniegt Studentam vīzu. 

2.4.1 Gadījumā, ja Studentam netiek izsniegta vīza uz mācību laiku, Firma atmaksā iepriekš apmaksāto kopējo mācību programmas summu, izņemot dokumentāli apstiprinātos zaudējumus, kurus Firma cietusi sakarā ar Studenta  izbraukšanu  (lidmašīnas biļete, apdrošināšana, kurjerpasts, mācību centra uzlikto soda naudu utt. ).  

2.5. Firma nenes atbildību un neatmaksā Klienta/Studenta izdevumus gadījumā, ja Klients/Students:

2.5.1. nav ieradies izbraukšanas vietā;

2.5.2. ir iesniedzis nepareizi noformētus personas dokumentus;

2.5.3. nav saņēmis atļauju iebraukt apmācības valstī;

2.5.4. pārkāpj robežas šķērsošanas un muitas kontroles noteikumus;

2.5.5. pārkāpj noteikumus, kādi uzstādīti lidojumam vai bagāžas pārvadāšanai starptautiskajos maršrutos;

2.5.6. mācību laikā pārkāpj uzturēšanās valsts likumus vai noteikumus, Mācību centra noteikto disciplīnu un kārtību, kā arī bez attaisnojošiem iemesliem neapmeklē mācības un citus pasākumus, kurus rīko Mācību centrs, bez saskaņošanas ar mācību centra vadību atstāj Mācību centru un apmešanās vietu pirms apmācību laika beigām. Augstāk uzskaitīto pārkāpumu gadījumā Mācību centrs ir tiesīgs atteikt Klientam/Studentam iespēju turpināt mācības, un Klients/Students atgriežas mājās uz sava rēķina.

2.6. Firma nenes atbildību gadījumā, ja Mācību centrs atteicies pieņemt Klientu/Studentu vai saīsinājis apmācības laiku sakarā ar to, ka mācību perioda laikā ir noskaidrojies, ka līdz apmācību sākumam Klients/Students ir slimojis ar smagu psihisku vai somatisku slimību, par kuru ne Firma, ne Mācību centrs nav bijuši informēti.

2.7. Firma nenes atbildību par iespējamiem Klienta/Studenta apzagšanas gadījumiem vai Klienta/Studenta īpašumam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par nelaimes gadījumiem, kas ar Klientu/Studentu notikuši mācību laikā vai transporta līdzeklī. Mācību centrs var nest atbildību 2.7. punktā uzskaitītajos gadījumos, ja tas paredzēts Mācību centra atrašanās valsts likumdošanā. Tomēr Mācību centrs nenes atbildību, ja šajā punktā  uzskaitītie notikumi ir iestājušies sakarā ar Klienta/Studenta neuzmanību vai sakarā ar to, ka viņš nav pildījis personiskās drošības, ugunsdzēsības un tehniskos drošības noteikumus, vai arī notikums iestājies ārpus Mācību centra.

2.8. Firma apņemas nepieciešamības gadījumā nodrošināt Klienta/Studenta veselības apdrošināšanu uz laiku, kad viņš atrodas Mācību centrā. Par apdrošināšanas pakalpojumiem atbild apdrošināšanas sabiedrība. Klienta/studenta apdrošināšanu veic saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības noteikumiem un nosacījumiem.  

3. Klienta/studenta tiesības un pienākumi: 

3.1 Klients sniedz Firmai nepieciešamo informāciju par vēlamo apmācības vietu un laiku pasūtījuma anketā.

3.2 Vienlaikus ar pasūtījuma veikšanu Klients iemaksā Firmai avansa maksājumu  20 % no kopējās pasūtītās programmas summas, kurš tiek iekļauts kopējā mācību apmaksas summā, kura norādīta veiktā pasūtījuma rēķinā. Ja klients neveic avansa maksājumu, pasūtījums tiek uzskatīts par spēkā neesošu.

3.3  Klients pats ir atbildīgs par Studenta pases un citu izbraukšanas dokumentu pareizu noformēšanu un derīguma termiņiem. Ja Klients nosūta uz apmācībām nepilngadīgu bērnu un pats nepavada viņu, Klienta pienākums ir savlaicīgi  noformēt nepieciešamos dokumentus bērna izvešanai pāri robežai. 

3.4 Klients apmaksā vīzas noformēšanu un dokumentu noformēšanai nepieciešamo dokumentu nogādāšanu uz  vēstniecību.

3.5 Kopējās apmācību maksas nomaksa notiek saskaņā ar šī Līguma 4.1. punkta noteikumiem. Gadījumā, ja Klients neievēro apmaksas termiņus,  Firma ir tiesīga vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, un šajā gadījumā Klientam netiek atmaksātas visas iepriekš iemaksātās summas.

3.6 Līdz apmācību sākumam  Klients ir tiesīgs atteikties no izraudzītās mācību programmas, saskaņā ar šī Līguma 4.3. punktā noteiktu kārtību. 

4.  Pakalpojumu cena un apmaksas kārtība

4.1. Klients apņemas ne vēlāk kā 40 dienas līdz apmācību sakumam apmaksāt pilnu apmācības programmas summu.

4.2.  Par kopējo apmācību programmas summu  tiek uzskatīta  summa, kura norādīta klienta izdarītajā pasūtījumā un Firmas izsūtītajā rēķinā, ieskaitot avansu, kas tiek iemaksāts saskaņā ar 3.2. punkta noteikumiem.  

4.2.1 Gadījumā, ja klients pasūta papildus pakalpojumus (piemēram aviobiļete, apdrošināšanu u.c.) summa par šiem pakalpojumiem tiek papildus saskaņota ar Klientu un tiek pieskaitīta kopējam rēķinam.

4.3.  Klients ir tiesīgs atteikties no apmācības jebkurā brīdī, iesniedzot Firmai rakstveida iesniegumu.

4.3.1.  ja Klients pēc savas iniciatīvas atsakās no apmācības pēc avansa iemaksāšanas,   Firma neatmaksā iemaksāto avansu, kura apmērs noteikts šī Līguma 3.2. punktā. 

4.3.2. ja  Klients pēc savas iniciatīvas atsakās no apmācības pēc pilnas apmācības programmas apmaksas: 

1) ne mazāk kā trīsdesmit dienas pirms apmācības sākuma,  Firma atmaksā Klientam iemaksāto apmācības programmas summu, izņemot avansa maksājumu un dokumentāli apstiprinātos zaudējumus, kurus Firma cietusi sakarā ar Studenta izbraukšanu (lidmašīnas biļete, apdrošināšana, kurjerpasts utt.);   

2) mazāk par trīsdesmit, bet vairāk par 14 dienām pirms apmācības sākuma,  Firma ir tiesīga ieturēt līdz 50% no kopējās programmas summas, ieskaitot avansa maksājumu;    

3) mazāk par četrpadsmit, bet vairāk par sešām dienām pirms apmācības sākuma, Firma ir tiesīga ieturēt līdz 70% no kopējās apmācīas  programmas summas; 

4) mazāk par  sešām dienām pirms apmācības sākuma, Firma ir tiesīga ieturēt līdz 100% no kopējās apmācības programmas summas

5) no apmācību programmas sākuma datuma  Firma ietur 100% no kopējās apmācības programmas summas.

4.4. Pēc kopējās apmācības programmas summas iemaksas Klients var iesniegt Firmai pieprasījumu izmainīt apmācības vietu vai termiņus. Šajā gadījumā Firma ir tiesīga ieturēt  no Klienta naudas summas saskaņā ar šī Līguma 4.3. punktu.  

5.    Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Firma un  Klients nenes atbildību par šo pasūtījuma noteikumu paredzēto saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ja tas noticis sakarā ar Pušu gribai nepakļautiem apstākļiem, t.i., stihiskām nelaimēm, pārvaldības institūciju dekrētiem un nolikumiem, karu, streikiem, masu nekārtībām un citiem notikumiem, kuri atstājuši tiešu ietekmi uz Pušu spēju izpildīt šos pasūtījuma noteikumosparedzētās saistības. 

5.2. Gadījumā, ja netiek nokomplektēts minimālais dalībnieku skaits grupā (grupas braucienu gadījumā) vai neparedzēti palielinās transporta tarifi, apmācības valstī tiek ieviesti jauni vai paaugstināti esošie nodokļi, pirms apmācību sākuma krasi izmainās Lielbritānijas vai Latvijas valūtas kurss, Puses vienojas par šo noteikumu izmaiņām vai līguma pārtraukšanu. 

5.3. Ja dotie Pasūtījuma noteikumi  tiek pārtraukti 5.2. punktā norādīto iemeslu dēļ,  Klientam tiek atmaksāta visa viņa iemaksātā apmācību programmas summa.        

6.  Strīdu atrisināšana

6.1. Puses veic visus iespējamos pasākumus, lai mierizlīguma ceļā pēc iespējas īsākā laikā atrisinātu pretenzijas un strīdus starp Klientu un Firmu.

6.1.1.Visas pretenzijas rakstveidā jāiesniedz Mācību centram vai Firmas darbiniekam (grupas brauciena gadījumā)  48  stundu laikā.

6.2. Klients apņemas atmaksāt Firmai visus tās izdevumus, kuri saistīti ar Klienta iesniegtas nepamatotas pretenzijas izskatīšanu.  

6.3.  Puses ir vienojušās, ka gadījumā, kad par strīdus priekšmetu nav izdevies panākt mierizlīgumu, lieta tiek nodota izskatīšanai LR tiesu instancēm saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.